Bethelkerkgemeente Ede

5 mei 2019 9.30

5 mei 2019 9.30

 HEILIGE DOOP

 

Welkom

Ps. 139: 7 en 8 (Nieuwe berijming)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 95: 1 en 3 (Nieuwe berijming)

Bediening Heilige Doop

Onderwijzing
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Doopgebed

Zingen Op Toonhoogte versie 2015 lied 260 ‘Nog voordat je bestond’

Belijdenis en doopgelofte

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Vragen voor de doopouders
Nu u in dit geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u:

  • Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?
  • Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?
  • Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kinderen voor te gaan op de weg van de Heer opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord?

Doop

Psalm 134: 3 (Oude berijming)

Vraag voor de gemeente

Gemeente,
wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

De kinderen van het Bijbeluur zingen

Zingen Psalm 105: 5 (Oude berijming)

Dankgebed bediening Heilige Doop en gebed om verlichting om de Heilige Geest

Schriftlezing Matteüs 28: 16-20

Liedboek gezang 463: 1, 2, 3 en 4 ‘O Heer die onze Vader zijt’

Preek

Psalm 86: 6 (Oude berijming)

Gedachtenismoment
Dankgebed en voorbede

Liedboek gezang 444: 1, 2 en 3 ‘Grote God wij loven U’

Zegen