Bethelkerkgemeente Ede

17 november 2019 17.00

17 november 2019 17.00

Voorzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Welkom

Zingen Psalm 93:1,4 NB

Stil gebed, votum (bemoediging) en groet

Zingen Psalm 43:3,5 OB

Gebed
Almachtige, barmhartige God en Vader, uw Zoon Jezus Christus heeft gesproken: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wij bidden U, stil onze honger naar uw heil en voed ons met het brood van het eeuwige leven, dat Gij de wereld geschonken hebt in uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen

Dankzegging
Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.

Want ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!

Zingen lied van toebereiding; gezang 355:1,7

Nodiging
Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom nu, want alle dingen zijn gereed

Gebed
U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U schonk ons in dit Avondmaal de gemeenschap met uw Zoon Wij bidden U: laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U schenkt ons uw Woord. Wij bidden U: nu wij uw Woord gaan lezen, zend uw heilige Geest, zodat ons hart en ons verstand worden verlicht en wij door de verkondiging van uw Woord geheel op U gericht zullen zijn, en wij, gesterkt door Woord en sacrament, in dankbaarheid als nieuwe mensen zullen leven, tot eer van U en onze naaste tot heil. U komt alle lof toe, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Schriftlezing 2 Samuel 9 HSV

Zingen Gezang 365

Verkondiging

Zingen Psalm 103: 1 OB

Gebeden

Geloofsbelijdenis

collecte

Slotlied Psalm 40:1 NB

Zegen