kleopaslogo

Update naar aanleiding van corona-maatregelen

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Lijden in het leven... dat had God toch kunnen voorkomen? Denk je dat geloof een soort verzekering is. 'Als ik mijn best doe, dan zal God. . ' Dat is niet bijbels En dan is de kans groot dat je het geloof kwijt raakt. #twitnapreek zo 12 juli middag. Themadienst voor jongeren

Inschrijven kerkdienst

Per 1 juni is het mogelijk voor de maand juni 2020 in te schrijven voor een kerkdienst met maximaal 26 personen. Meer informatie kun je hieronder in het artikel 'Update ...' vinden

Inschrijven 

Update naar aanleiding van corona-maatregelen

Klik hier voor de laatste update.

”De anderhalve meter samenleving”’ brengt veel te weeg. We hebben het gevoel, dat we in het hart getroffen worden van ons kerkzijn, door de enorme beperkingen die ons opgelegd worden en die ook noodzakelijk zijn om het virus weinig of geen kans te geven.

Inmiddels worden de maatregelen die er voor moeten zorgen dat we het coronavirus onder controle krijgen langzaamaan versoepeld. Vanaf 1 juni 2020 zijn bijeenkomsten met maximaal 30 personen weer toegestaan en vanaf 1 juli 2020 waarschijnlijk met maximaal 100 personen. Dit geldt ook voor kerkdiensten en dat is iets waar veel gemeenteleden naar uitkijken. Echter, normaal is het nog lang niet. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting geeft echt een andere beleving dan we gewend zijn. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Niet de hele gemeente zal tegelijk naar de kerk kunnen, de gemeentezang wordt afgeraden en koffiedrinken na afloop zit er voorlopig niet in. Online vieringen zullen daarom zeker ook nog doorgang vinden. Maar wat kijken we er naar uit dat we weer samen kunnen komen.

Voordat we als gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervatten, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. De Protestantse Kerk heeft een protocol opgesteld waarin richtlijnen worden gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, coördinatie, reserveren enz. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om dit protocol om te zetten naar beleid voor onze eigen gemeente. De kerkrentmeesters zijn al druk aan de slag, in nauwe afstemming met de Beheerscommissie van Emmaüs om een plan op te stellen voor de Kleopasgemeente.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen en aanpassingen voor de komende tijd. Leidend zijn de maatregelen van de RIVM en het protocol dat is opgesteld door de Protestantse Kerk

De eredienst
Ons streven is om op 7 juni 2020 weer in 2 diensten bij elkaar te komen, met maximaal 30 personen per dienst. Het betreft hier het totaal aantal mensen, dus inclusief koster, predikant en ambtsdragers et cetera. Vooraf reserveren is hierbij verplicht gesteld vanuit de PKN. Dit druist helemaal in tegen ons gevoel van gastvrijheid, maar voorkomt dat mensen voor een gesloten deur komen. Rekening houdend met het aantal mensen dat een vaste taak in de dienst heeft (11) kunnen maximaal 19 gemeenteleden reserveren. 11 = voorganger, 2 ambtsdragers, koster, beamer, 2 technici, kindermoment, organist/pianist, doventolk.

Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
De diensten in juni gebruiken we om te zien waar we tegenaan lopen en waar we rekening mee moeten houden, zodat we vanaf 5 juli 2020 zoveel mogelijk gemeenteleden kunnen verwelkomen. Vooralsnog gaan we dan uit van maximaal 80, rekening houdend met de 11 mensen die een taak hebben en de 1,5 meter afstand. 

Ochtenddienst
Omdat we ons kerkgebouw huren en ook Emmaüs in de ochtend een eredienst heeft, vraagt dit nauwe afstemming met de Beheerscommissie van Emmaüs: is het mogelijk/toegestaan om 2 diensten te organiseren in de ochtend en zo ja, hoe zorgen we ervoor dat er voldoende tijd is voor schoonmaken en luchten. 
Op het moment van opstellen van deze nieuwsmail, is hierover nog geen overeenstemming. Daarom komen we hierop terug in een Bericht van Belang in de loop van de week.

Doventolk
Omdat de diensten in de Gelderhorst niet door konden gaan, hebben we een doventolk uitgenodigd in onze dienst. Dit staat ook vermeld op doofenkerk.nl.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen vanaf 1 juli ook weer diensten in de Gelderhorst georganiseerd worden. Als dat lukt, nemen we afscheid van onze doventolk.

Reserveren
Zoals aangegeven is reserveren verplicht. Dat kan via de website van hervormdede.nl. Als iemand op een volle dienst wil inschrijven (men ziet het aantal vrije plaatsen), dan kan hij/zij zich inschrijven voor de wachtlijst. Voor degenen die niet in staat zijn om online te reserveren is het mogelijk om telefonisch te reserveren via de scriba. Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven, zich in te schrijven voor de diensten stellen we het volgende systeem voor: A-M voor de ochtenddienst, N-Z voor de middagdienst en week erop andersom. Risicogroepen (waaronder 70+) wordt afgeraden om zich aan te melden. Maar omdat nog niet zeker is of we een ochtenddienst kunnen organiseren, komen we hierop terug in een Bericht van Belang in de loop van de week.

Coördinatoren
Voor iedere viering dienen coördinatoren te worden aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Dit zullen de dienstdoende ambtsdragers en de koster zijn, om zodoende het aantal vaste mensen zo laag mogelijk te houden. Zij geven aan waar u wel of niet mag zitten of lopen. Iedereen dient plaats te nemen zover mogelijk naar voren na binnenkomst. 
Bij de ingang van de kerk staat één persoon die u begroet en vraagt naar uw gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Voor het verlaten van de kerkzaal zullen we gebruik maken van de zij-ingangen

Gemeentezang 
Gemeentezang wordt door vele deskundigen krachtig ontraden. Dit is pijnlijk, maar we moeten ons dit zeer ter harte nemen. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het Ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden.
Ons voorstel is dat de mensen die op de voorste rij zitten zingen. Dus wilt u/wil je zingen, neem dan plaats op de voorste rij – dat houdt in dat je zo vroeg mogelijk aanwezig bent, omdat we plaats nemen van voren af aan –. De maand juni is de maand om dit uit te proberen. We zullen dit zo snel mogelijk evalueren. 

Collectes
De mogelijkheden van collecteren blijven ongewijzigd. Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Maar wel zal er een collecteschaal bij de uitgangen geplaatst worden. Deze ene collecteschaal is voor alle collectes gezamenlijk. De gaven zullen verdeeld worden over de bestemmingen.

Doop 
Afbeelding3Dopen is mogelijk door gebruik te maken van ”een verlengde arm met een doopveer”. Dit is een houten ”lepel” van 1.20 m lang in de vorm van een veer. De veer verwijst naar de duif die neerdaalde toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan. De veer als zachte strelende aanraking van Gods betrokkenheid bij het dopen.  

Er is bij de PKN gevraagd naar de mogelijkheden van een spatscherm, maar dat is vooralsnog afgewezen. De eerstvolgende doopdienst staat gepland op 19 juli 2020.

Avondmaal
Heilig Avondmaal vieren we conform alle voorschriften. Dat betekent het brood afnemen van een schaal en een bekertje per persoon afnemen van een dienblad in plaats van een beker doorgeven.

Gebruik toiletten 
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na afloop van iedere kerkdienst te worden schoonmaakt. 

Schoonmaken 
Na elke dienst moet het kerkgebouw schoongemaakt worden. Dat houdt in dat een paar mensen uit de aanmeldingen gevraagd zullen worden om te helpen met het schoonmaken van klinken, stoelen et cetera na de dienst.

Kindernevendienst
Zeer betreurenswaardig, maar vooralsnog stellen we voor dat er tot september geen kindernevendienst is. Reden hiervoor is: zorgen voor zo min mogelijk bewegingen tijdens de dienst en zij-zalen zijn geen extra ruimten, die voor het bijwonen van de eredienst gebruikt mogen worden. Hierbij geldt, dat de kinderen meegeteld worden bij het maximale aantal dat toegestaan is. We wijzen op de Henkieshow.

Oppas
Ook heel jammer, maar voorlopig zien we ook geen mogelijkheden qua ruimte voor de oppas. 
Ons voorstel: kunnen gemeenteleden elkaar helpen? Kun je op elkaars kinderen passen? Zoek elkaar op. En daarnaast is de leiding van de oppas gevraagd na te denken over mogelijkheden. We blijven evalueren en zien waar ruimte is.

Belijdenisdienst
De belijdenisdienst van 5 april 2020 kon niet doorgaan. Deze dienst proberen we zo snel mogelijk te plannen – liefst nog voor de zomer – in afstemming met de 7 belijdeniscatechisanten. Dit zal betekenen dat elke catechisant maximaal 10 mensen kan uitnodigen en dat de (overige) gemeenteleden de dienst online kunnen volgen.

Bevestigingsdienst ambtsdragers
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van de aftredende ambtsdragers stond gepland voor 7 juni 2020. Dit wordt – in overleg met de betreffende ambtsdragers – uitgesteld tot het begin van het nieuwe seizoen.

Openstelling kerkgebouw door de week/moment van gebed: 
Een aantal weken geleden hebben we een verzoek ingediend bij de Beheerscommissie van Emmaüs om het kerkgebouw door de week open te stellen voor een stiltemoment. Inmiddels hebben we daarvoor groen licht. Dit is mogelijk: in de hal met maximaal 10 personen. Maar ook hiervoor moet een gebruiksplan geformuleerd worden. Een paar gemeenteleden is gevraagd om dit te coördineren. Nadere berichtgeving volgt via de website en de wekelijkse afkondigingen.

Hoe houden we contact onderling? Samen gemeente-zijn
Zoals aangegeven in de inleiding: we zijn blij dat we weer bij elkaar kunnen komen, maar met alle beperkingen is het nog lang niet normaal. We beseffen dat de behoefte om elkaar te zien en te ontmoeten groot is. En dat kan voorlopig nog niet in de vorm die we gewend zijn.
Toch zien we dat juist in deze tijd ook veel creativiteit en nieuwe ideeën ontstaan. Daarom een oproep aan iedereen: 
- welke behoefte heb jij/heeft u aan onderling contact?  
- welke ideeën heb jij/heeft u over de vormen van onderling contact?  
Overleg onderling of mail/bel onze scriba. Schroom niet om aan te geven als u behoefte heeft aan contact. We zijn met genoeg gemeenteleden om elkaar te kunnen dienen.

Kerkenraadsvergadering
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering stond gepland op 27 mei 2020, maar deze wordt verzet naar 3 juni 2020, zodat we weer fysiek kunnen vergaderen.