kleopaslogo

Zo gaat het....

Zo gaat het

Bent u nog nooit in onze kerk geweest? Hieronder is te lezen hoe de kerkdienst verloopt.

De diensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum Emmaüs en beginnen om 9.00 uur en om 17.00 uur. Het is verstandig iets eerder aanwezig te zijn om rustig een plaats in de kerk te zoeken. 's Morgens ligt het accent op de ‘eredienst' en 's middags zijn er ‘leerdiensten' of bijzondere diensten.

Beschrijving van een kerkdienst

Vooraf

Een half uur voor het begin van de dienst zijn de deuren van de kerk open. Een ouderling staat bij de deur of in de hal om u te begroeten. Er zijn verschillende soorten oppas voor de kinderen.

U kunt uw jas ophangen in de hal. De zitplaatsen zijn vrij, tenzij er een kaartje ligt op de eerste plaats van de rij.

Lees meer

Huwelijksdienst

Veel mensen kiezen ervoor om naast het burgerlijk huwelijk, Gods zegen over hun huwelijk te vragen in een speciale dienst. Bij de voorbereiding van de huwelijksdag kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Met hem kunt u datum, tijdstip en locatie afstemmen. Een aantal weken voor de huwelijksdatum zal een gesprek plaatsvinden met de predikant met het doel nader kennis te maken, en de invulling van de dienst te bespreken.

In de dienst belooft u elkaar trouw te zijn en geeft u antwoord op de huwelijksvragen uit het huwelijksformulier. Geknield ontvangt u de zegen van God op uw huwelijk. Familie, vrienden en gemeenteleden zijn getuige van deze feestelijke gebeurtenis.

Lees meer

Belijdenisdienst

Gemeenteleden die belijdeniscathechese hebben gevolgd, kunnen belijdenis doen van hun geloof in een bijzondere dienst.  Meestal is dit rond pasen.

Deze mensen laten aan God en de gemeente horen en zien dat het geloof in  Jezus belangrijk is in hun leven.  De predikant bereidt samen met de groep de dienst voor. Familieleden, vrienden en gemeenteleden zijn getuige van deze gebeurtenis.

Denkt u er zelf over om belijdenis te doen, dan kunt u hierover contact opnemen met de predikant.

Uitleg Hugenotenkruis – geschenk van de Kleopasgemeente aan de nieuwe belijdende gemeenteleden.

Lees meer

Dienst met bewoners van de Hartenberg

Twee keer per jaar wordt om 15.00 uur een middagdienst georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking , hun familie, vrienden en begeleiders. De inhoud van de dienst is aangepast aan de belevingswereld en het niveau van de gehandicapten.

Gemeenteleden en belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Lees meer

Kinderbid- en dankdagdienst

Elk jaar is er op de eerste woensdag van maart  biddag en op de eerste woensdag in november  dankdag.

Op biddag is aandacht voor gebed tot God voor gewas en arbeid. Op dankdag is aandacht voor dankzegging tot God voor gewas en arbeid. In onze gemeente wordt om 15.00 uur ‘s middags een dienst georganiseerd voor de kinderen. Een thema wat uitgewerkt is door de HGJB wordt  verwerkt in een kinderdienst. We zingen veel liedjes/psalmen die passen bij het thema. De predikant legt het bijbelverhaal uit in een preek.

In de kerkbode of op de website is te vinden wanneer de eerstvolgende bid-/dankdagdienst met de kinderen is.

Lees meer

Zangdienst

zangdienstDrie keer per jaar worden er zangdiensten gehouden voor de hele gemeente.

De diensten worden 's-middags om 17.00 uur gehouden in kerkgebouw Emmaüs. Onder leiding van één van onze pianisten en met medewerking van de zang- en muziekgroep van de Kleopasgemeente, zingen we met elkaar, om de Here God te eren en te aanbidden.

Er worden liederen gekozen uit de Evangelische liedbundel, het Liedboek voor de Kerken en de bundel van de HGJB: Op Toonhoogte.

Dus, voor elk wat wils.

Ook voor de kinderen zijn er een paar liederen bij.

Contactpersonen

Lees meer

Avondmaalsdienst

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal een sacrament in de christelijke kerk. Het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.

Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Het Avondmaal wordt 5 x per jaar gevierd: op Witte donderdag en als regel in de maanden januari, mei, augustus en november. De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt voorbereiding gehouden op het sacrament.

Belijdende leden, gastleden en gasten die in hun eigen gemeente aan het Avondmaal zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Tijdens de dienst wordt gebruik gemaakt van het  Avondmaalsformulier. De middagavonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van voortzetting van het avondmaal voor degenen die de ochtenddienst hebben gemist, dankzegging en nabetrachting op het sacrament.

Als de nodiging voor het avondmaal uitgaat, staat u, na aanwijzing van een lid van de kerkenraad, op van uw plaats en loopt u naar het liturgisch centrum voorin de kerk. Hier krijgt u een stukje brood (teken van Jezus sterven voor ons) uitgereikt door de predikant en de wijn (beker der dankzegging tot verzoening van onze zonden) van een diaken. U loopt daarna weer terug naar uw zitplaats. De predikant sluit  af met het lezen van een gedeelte uit de bijbel en er wordt een lied gezongen. Tenslotte is er gelegenheid de mensen die om u heen zitten, Gods zegen toe te wensen.

Lees meer

Doopdienst

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u uw kind aangeven bij de scriba van de wijk, waar u geregistreerd bent. Aankondiging van doopdata geschiedt via het kerkblad en de website.

In de week voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop vindt met de predikant en eventueel andere ouders die een kind laten dopen, een doopgesprek plaats. Hier wordt ingegaan op de vragen rondom en de betekenis van de Heilige Doop.

In de dienst staat het dopen van de kinderen centraal. De doopouders zitten voorin de kerk, de kinderen worden op aanwijzing van de predikant naar binnen gedragen. De predikant  leest het doopformulier en stelt een aantal vragen aan de doopouders. Ook mogen de kinderen uit de gemeente bij het doopvont komen staan en wordt op een voor hen begrijpelijke wijze, de doop aan hen uitgelegd.

De predikant doet drie maal wat water over het hoofd van de dopeling in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vervolgens worden de doopouders toegezongen, meestal Psalm 134: 3.

De predikant heeft een persoonlijk woord voor de doopouders. Na de doopdienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de doopouders de hand te drukken en Gods Zegen toe te wensen bij de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren). Tijdens de doopdienst worden foto's gemaakt en in de week na de doopdienst op de website gepubliceerd.

Lees meer

Dienst bij overlijden

Het overlijden van een geliefde is erg verdrietig. De predikant kan betrokken worden in deze moeilijke periode. In overleg met de familie en de predikant wordt een rouwdienst opgesteld die gehouden wordt in de kerk of in de aula van de begraafplaats.

Centraal staat de boodschap van het Evangelie en het herdenken van de overledene. Er is ook ruimte voor gebed en het zingen van liederen.

Mocht u meer informatie  willen, dan kunt u contact opnemen met de wijkpredikant.

Lees meer