Gebruik Liedboek in de Nieuwe Kerk

In de afgelopen 5 jaar hebben wij, op verzoek van de Protestantse Kerk Nederland, dit Nieuwe Liedboek op allerlei manieren ‘beproefd’. Deze ‘beproevingsperiode’ is in de liturgiecommissie uitgebreid geëvalueerd en we hebben geconstateerd dat:

er veel bekende liederen in het Nieuwe Liedboek staan: alle Psalmen en een groot aantal liederen uit het Liedboek voor de Kerken;
er veel nieuwe liederen in het Nieuwe Liedboek staan die een verrijking zijn voor onze geloofsbeleving en passen binnen onze traditie;
er ook liederen in het Nieuwe Liedboek staan die minder goed passen bij onze traditie;
het Nieuwe Liedboek liederen van alle tijden en plaatsen bevat waardoor wij ons ervan bewust worden deel van de gemeente van Christus wereldwijd te zijn;
we als Nieuwe Kerkgemeente nieuwe melodieën vrij gemakkelijk meezingen mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen;
een aantal nieuwe liederen al wat bekender is geworden, waarbij we zoeken naar manieren om dit repertoire uit te breiden;
het verstandig is dat er niet meer dan 2 liederen met een onbekende melodie in een dienst worden gezongen;
we voornamelijk strofische liederen zingen tijdens de diensten;
er af en toe andere liedvormen worden gebruikt, m.n. tijdens bijzondere diensten;
het Nieuwe Liedboek voor onze gemeente een prima basis is maar dat liederen uit andere bundels soms een goede aanvulling zijn.

Dit alles op een rijtje zettend, heeft de liturgiecommissie de kerkenraad geadviseerd het Nieuwe Liedboek als belangrijkste bundel te blijven gebruiken maar ook de mogelijkheid te laten bestaan om liederen uit andere bundels te zingen.
Dit advies is in de kerkenraadsvergadering van 3 september door de kerkenraad overgenomen.

Wat betekent dit advies nu voor de praktijk?
In feite verandert er niet veel vergeleken met de gang van zaken van het afgelopen jaar. Aan predikanten wordt gevraagd om zoveel mogelijk de Psalmen en liederen uit het Nieuwe Liedboek te laten zingen maar andere keuzes blijven mogelijk.

In de komende periode gaan we het muziekprofiel van onze Nieuwe Kerkgemeente nader uitwerken.
Doordat we de hele liturgie projecteren, is de keuze van liederen buiten het liedboek onbeperkt. Je kunt je echter afvragen of alles wat mogelijk is, ook wenselijk is. We zijn een veelkleurige gemeente en willen ruimte bieden aan diverse stijlen en instrumenten maar dit kan ook vervreemdend werken. Daarom gaan we samen op zoek naar wat bij onze gemeente en onze geloofsbeleving past. Hierover nadenken en keuzes maken vraagt om zorgvuldigheid. Opmerkingen en suggesties die opbouwend zijn voor dit proces, zijn van harte welkom!
Namens de kerkenraad, Willemien Hendriks, voorzitter liturgiecommissie