Missie en visie

Logo NieuweKerkGemeente 480x300

 

Missie:

"Jezus kennen en Hem bekend maken"

 

 

De Nieuwe Kerkgemeente wil zichzelf zien als:

Een belijdende geloofsgemeenschap
Als Nieuwe Kerkgemeente maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en weten wij ons verbonden met de belijdenis van de kerk en de gereformeerde belijdenissen.De belijdenis van de kerk wordt verwoord in artikel 1 van de kerkorde (zie bijlage 1), waarvan lid 1 luidt: ‘De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God’.Als gemeente belijden wij het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, worden wij opgebouwd door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en rusten wij op het fundament Jezus Christus. Zoals de apostel Paulus zegt: ‘Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf’. (1 Korintiërs 3:11).

Een veelkleurige geloofsgemeenschap
Als Nieuwe Kerkgemeente vormen wij een veelkleurige geloofsgemeenschap die gekenmerkt wordt door eenheid in verscheidenheid.Eenheid als het gaat om wat ons ten diepste met elkaar verbindt, namelijk Jezus Christus in de betekenis van Zijn verzoenend werk in Zijn sterven en opstanding en in de belijdenis ‘Jezus Christus is Heere’ (Filippenzen 1:11). Verscheidenheid komt tot uiting in de verschillende gaven die door één Geest aan de gemeenteleden geschonken zijn (1 Korintiërs 12), de verschillende wijzen van geloofsbeleving en verschillen in achtergronden en (sub)culturen waarmee wij verbonden zijn (geweest).Deze veelkleurigheid mogen wij als zegen en verrijking ervaren en daarin voor elkaar tot zegen zijn.Op deze wijze draagt ieder gemeentelid naar vermogen bij tot de groei van de gemeente als het Lichaam van Christus, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde (Efeziërs 4:16).

Een wervende geloofsgemeenschap
Als Nieuwe Kerkgemeente willen wij ons nadrukkelijk openstellen voor ( wijk)bewoners die nog niet of niet meer betrokken zijn bij een geloofsgemeenschap om hen het Evangelie door te geven ( in woorden) en voor te leven (in levenswandel).