Moderamen

Het moderamen heeft als taak: zie Kerkorde PKN, ordinantie 4, artikel 8
- het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad
- de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad, als daarvoor niemand anders is aangewezen
- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard
Op dit moment is de samenstelling van het moderamen als volgt:
- Preses : Jan Poortman
- Scriba : Gijs van Ginkel
- Predikant : Ds. C.W. Saly
- Namens het college van diakenen : Wim van de Pol
- Namens het college van kerkrentmeesters : Leunes Hage
- Ambtelijk secretaris : Suzanne Elbertsen