Organisatiestructuur

De kerkenraad heeft tot taak: zie Kerkorde PKN, ordinantie 4, artikel 7
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
- het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
- de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming
- het vaststellen van het beleidsplan voor het leven en werken in de gemeente
- het opzicht over de leden van de gemeente
- de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden
- het bevorderen van de gemeenschap van de kerken
- het bespreken van de zaken die door de classicale vergadering worden behandeld
- het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken in de gemeente
- het verrichten van alle taken die de orde van de kerk vraag
De wijkkerkenraad telt 25 leden:
- 1 predikant
- 14 ouderlingen
- 4 ouderling-kerkrentmeesters
- 6 diakenen

Taakverdeling/aandachtsvelden ouderlingen:
- 9 Pastorale ouderlingen met elk de verantwoordelijkheid voor een sectie van de wijkgemeente
- 2 Jeugdouderlingen met als aandachtsveld het jeugd- en jongerenwerk, zoals kinderoppas, kindernevendienst, basiscatechese en clubs
- 1 Ouderling voor Ouderen,
- 1 Ouderling Vorming en Toerusting
- 1 Missionair Ouderling