sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Kerkbodeberichten 3 januari

 

Bevestiging en intrededienst, 5 januari

Op 5 januari hoopt ds. de Wit bevestigt te worden en intrede te doen in onze gemeente. We nodigen u allen uit om beide diensten aanwezig te zijn. De bevestigingsdienst begint om 9:30 uur en zal worden geleid door ds. J.P.J. Voets uit Ridderkerk. In de dienst van 14:30 uur zal ds. de Wit intrede doen. Tijdens beide diensten is er oppas voor de jonge kinderen in de bovenzaal. In verband met de verwachte bezoekers van buiten Ede willen we iedereen uit Ede vragen om met de fiets of lopend naar de kerk te komen.

Bevestiging ambtsdragers, 12 januari

Op 12 januari hopen diverse broeders herbevestigd te worden in het ambt van ouderling, diaken dan wel kerkrentmeester. We zijn blij dat zij zo de gemeente willen dienen, en we bidden met en voor hen dat zij door de HEERE ondersteund zullen worden bij de uitvoering van hun ambt. Met de woorden van het formulier bidden we om wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Tot zegen van Gods gemeente. Zoals het formulier zegt: “Moge door dit alles Uw heilige Naam groot gemaakt, en het rijk van Uw Zoon Christus bevorderd worden.” Broeder van V is bereid om nog 6 maanden na te dienen en van br. A zullen we afscheid nemen. We zijn hen dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren en hun zorg voor de gemeente, in het pastoraat en in het kerkenwerk. We bidden dat God hen rijk zal zegenen, en dat zij met veel vrijmoedigheid over het werk van Jezus Christus blijven spreken. We zijn Christus dankbaar, wetende dat “als ieder zo handelt op de plaats die God hem gegeven heeft, dan zult u van Hem het loon der gerechtigheid ontvangen”.

Doopzitting, 15 januari

De eerstvolgende doopbediening zal plaatsvinden in de morgendienst van zondag 26 januari. In verband met deze doopdienst is er gelegenheid tot doopaangifte op woensdag 15 januari om 18:30 uur in de Sionkerk. Let op, zowel het tijdstip als de locatie is gewijzigd. Beide ouders worden verwacht. Graag uw trouwboekje meenemen.

Gemeenteavond Sionkerk, 29 januari

We nodigen u allen van harte uit voor de gemeenteavond op 29 januari. Deze avond heeft als doel om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met ds. de Wit en zijn familie. Ds. de Wit zal op deze avond een kort moment stilstaan bij een thema rondom het gemeente-zijn, waarna we met elkaar in gesprek kunnen over dit onderwerp.

Verslag kerkenraadsvergadering 18 december

Zoals gewoonlijk starten we de vergadering met een korte Bijbelstudie, en dit keer over de lofzang van Simeon (Lukas 2: 22-40). We dachten met elkaar na over de vraag in welke mate we het verlangen van Simeon herkennen en hoe we dit verlangen (naar de Messias en het heil dat Hij brengt naar Israël én de wereld) voeden in prediking en pastoraat. We stonden ook een moment stil bij het plotseling overlijden van br. van P. Na deze opening worden een groot aantal praktische punten besproken rondom de overkomst van familie de Wit, de bevestigings- en intrededienst op 5 januari, de hartverwarmende avond in de week rond kerst, het ontruimingsplan (in het geval van een noodsituatie in de Sionkerk), de Actie Kerkbalans en de ontstane vacature in de CEB (Centraal Evangelisatie Beraad). Met de komst van ds. de Wit naar onze gemeente beëindigd ook het consulentschap van ds. Molenaar. We danken hem voor zijn betrokkenheid op onze wijkgemeente, zijn ondersteuning rond pastoraat en zijn inbreng bij allerlei bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. We bespreken kort de openstaande en komende vacatures in de kerkenraad, en besluiten om voorlopig geen nieuwe benoeming uit te brengen. Als kerkenraad hopen we komende maanden na te denken over de vacante secties, en hoe het pastoraat en het bezoekwerk in deze secties kan worden ingevuld.

Het tweede deel van de avond bespreken we met elkaar de beleidsvoornemens zoals deze door de brs. A, vdB en R zijn voorbereid. Als gemeente willen we de komende vier jaar werken aan onze missie: samen vieren, verbinden, verdiepen, en verkondigen. Dit is namelijk onze Bijbelse roeping richting elkaar en de samenleving. Komende vier jaar willen we extra aandacht geven aan een drietal punten: prioritering van activiteiten, herbezinning op pastoraat en herziening jeugdwerk. Het eerste punt betekent concreet dat we voorstellen om toe te werken naar een kleinere kerkenraad die zich meer richt op haar kerntaken binnen de gemeente, meer aansturend bezig is en in overleg én samenwerking met de gemeente jaarlijks een activiteitenprogramma opzet en uitvoert. Het tweede punt betekent concreet dat we toe willen werken naar een gedifferentieerde vorm van pastoraat dat aansluit bij de situatie en betrokkenheid van gemeenteleden. Als derde willen we de komende vier jaar nadenken over de structuur en invulling van het jeugdwerk binnen onze gemeente om zo de jongeren actief bij de gemeente te betrekken en te voorkomen dat ze los raken van God. Dit gebeurd in samenspraak met ouders en kan vorm krijgen via (extra) aandacht van predikant of specifieke gemeente-opbouwavonden. Als laatste zal ook de samenwerking met de Oude Kerkgemeente worden geëvalueerd. In de loop van 2020 zullen deze punten in meer detail met de gemeente worden besproken, waarbij uw inbreng wordt gewaardeerd. We vragen ook om uw gebed zodat de gemeente zal leven volgens Gods bedoeling, vol liefde voor Hem en elkaar.

Terugblik Buurtactiviteit 19 december

Donderdagavond 19 december was er opnieuw een hartverwarmende avond op het kerkplein van de Sionkerk. We kijken terug op een mooie avond waarbij we onder het genot van warme chocolademelk en een oliebol in gesprek waren met elkaar en de mensen uit de buurt. We hopen dat zo onze gemeente een positieve rol kan vervullen in de buurt rondom de Sionkerk.

Alpha cursus 2020

Voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof en samen na wil denken over de belangrijkste vragen van het leven, wordt er in het komend jaar opnieuw een Alpha cursus georganiseerd. Wil je meer weten over Alpha of ken je iemand die geïnteresseerd is in Alpha? Kijk dan voor meer informatie bij de wijkberichten van de Oude Kerkgemeente of op de website www.alpha-ede.nl.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar scriba.skg@hervormdede.nl met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Tot slot

Afgelopen woensdag zijn we als gemeente een nieuw jaar begonnen. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we met elkaar op zoek gegaan zijn naar een nieuwe predikant en waarin we na hebben gedacht wat er nodig is om als gemeente dicht bij het Woord van God te blijven leven. En we zijn blij en dankbaar dat de HEERE dit proces zo leidde dat we uiteindelijk ds. de Wit hebben beroepen en dat God het verlangen bij hem wekte om onze gemeente te dienen. We zijn dankbaar voor de sterke betrokkenheid op elkaar, de gemeenteavonden, en de inbreng van tientallen gemeenteleden in het werk binnen de gemeente. We denken ook aan de “nieuwe” inzet van kosters, beheerder en gemeenteleden om de diensten op zondag en alle activiteiten door de week goed te laten functioneren. Hiermee laten wij (als hele gemeente) concreet zien wat het betekent om onderdeel te zijn van Zijn kerk; van Christus lichaam hier op aarde. We zijn ook blij voor de extra ondersteuning die ds. Molenaar (als consulent), Jan Meerkerk (als catecheet) en ds. Kruijmer (als pastoraal medewerker) konden bieden in de vacante periode.

Het was ook een jaar vol verdriet en zorgen. In veel gezinnen kwam er (onverwacht) lijden en eenzaamheid door ziekte of het heengaan van een geliefde. Zeker de laatste maanden van dit jaar stempelde dit de gemeente, en de gesprekken onderling gingen vaak over de betrokkenheid van God op ons leven. De vraag uit Psalm 13 “Waar bent u God?” wisselde af met “Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest”. En zowel de vraag als deze belijdenis gaan met ons mee. We bidden dan ook om Gods nabijheid en Zijn zegen, ook voor het jaar wat voor ons ligt. We bidden dat ds. de Wit ons zal onderwijzen vanuit het Woord van God en daarin veel vreugde zal ervaren. We bidden dat hij met zijn gezin zich thuis zullen voelen in Ede. We bidden om een levend geloof dat vorm krijgt in ons persoonlijk leven én ons gemeente-zijn. We bidden om echte zorg en aandacht voor elkaar. We bidden voor een gemeente waar respect is voor elkaar en iedereen actief participeert. We bidden voor de jongeren dat zij zich thuis voelen binnen de gemeente. We bidden voor ouders dat zij in onze complexe samenleving hun kinderen tot Jezus brengen om hen dienstbaar te maken in Gods koninkrijk. We bidden voor ouderen dat zij dicht bij God mogen leven en de gemeente daarin tot voorbeeld zijn. We bidden voor de kerkenraad zodat zij de gemeente met wijsheid en liefde mogen dienen en voldoende energie hebben om alle taken in te vullen. We bidden dit in het vertrouwen dat God ons gebed hoort en verhoort. Ik eindig met een gebed van Augustinus "Jezus Christus is zowel in de hemel als op de aarde bij ons. Hij is bij de Vader en tegelijk woont Hij in ons. Hij wijkt niet van de zijde van Zijn Vader en tegelijk verlaat Hij ons niet. Als leraar leert Hij ons bidden en Hij verhoort ons als de Zoon.” Dat geeft hoop en perspectief, ook voor 2020.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer...