sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Kerkdienst, zondag 29 november

Zondag zijn er twee kerkdiensten in de Sionkerk. In beide diensten hoopt ds. de Wit voor te gaan. In de ochtendienst zal Hanna worden gedoopt en zal ds. de Wit preken vanuit 2 Korinthe 5. Het Bijbelgedeelte dat in de middagdienst centraal staat, komt uit Efeze 4. U bent van harte welkom in de dienst als u daarvoor een uitnodiging heeft ontvangen. Mocht u niet zijn ingeroosterd, dan bent u van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te kijken / te luisteren. De diensten beginnen om 9:30 en om 17:00 uur. U kunt de dienst bijwonen via de uitzending bij Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Aankomende zondag zijn deze bestemd voor de Kerstgroet en het kerkenwerk in onze gemeente. U moet zich overigens aanmelden om een dienst te kunnen bijwonen. Zie hiervoor het aanmeldformulier verderop op deze pagina.

Na de ochtenddienst is er een preekbespreking. We kunnen dat helaas niet in het kerkgebouw organiseren. We nodigen u daarom uit om thuis met elkaar de preek te bespreken aan de hand van een aantal gespreksvragen. Deze kunt u hier vinden. U kunt uiteraard altijd een ander gemeentelid bij u thuis (of digitaal) uitnodigen om mee te doen.

Aantal kerkgangers per dienst

In verband met het aantal besmettingen met het Coronavirus kunnen er per kerkdienst minder mensen aanwezig zijn. In de verstuurde nieuwsmail is aangegeven wat dat betekent voor de kerkdiensten in de Sionkerk. Als u zich in de afgelopen maanden hebt aangemeld voor een kerkdienst, dan heeft u een aangepast rooster ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, laat het dan weten aan de scriba.

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Omdat de komende weken maar een minimaal aantal gemeenteleden aanwezig is tijdens de kerkdienst, laten we de oppas boven in de kerk vervallen. De zaal boven in de kerk is wel beschikbaar. Per dienst kunt u met de aanwezige moeders en vaders afstemmen wie er oppast.

Zondagschool

Vanaf zondagmiddag 27 september zijn alle kinderen van 4-12 jaar weer van harte welkom in de Koepelschool van kwart voor 2 tot kwart voor 3. Voor meer informatie, zie de kerkbode.

Winteravonddiensten

Samen met de predikanten van de Oude Kerk en Sionkerk is dit jaar gekozen voor een speciaal thema, te weten: "Leven door de Geest." In deze bijzondere tijd, waarin het lang niet meer altijd vanzelfsprekend is om elke kerkdienst bij te wonen.....is dit een mooie aanvullende mogelijkheid die wordt geboden. Aanmelden voor de diensten is verplicht en kan via deze link.

Kerkdiensten : aanmelden verplicht

Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich hiervoor aanmelden via deze link. Er is nog voldoende plaats, dus schroom niet om u aan te melden. Iedereen die zich heeft aangemeld afgelopen weken heeft - als het goed is - een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een bericht naar de scriba. Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen is in dit kwartaal bestemd voor alle zendingswerkers die vanuit Hervormd Ede zijn uitgezonden.

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...