sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 14 februari

Terugblik Wijkavond 29-jan

Woensdagavond 29 januari jl. liep de Berea zaal voller dan we hadden durven denken. Oud en jong samen rondom het thema: ‘Gemeente-zijn’. In groepen dachten we hier eerst over na en woorden kwamen boven als: ontmoeting rondom het Woord, meeleven, aandacht voor elkaar. Vervolgens deden we de Bijbel open en hebben we woorden toegevoegd: Uit de wereld geroepen, dat wat van de Heere is, lichaam van Christus. Dit gaf al zoveel gespreksstof, dat we aan alle vragen niet eens zijn toegekomen. Deze bewaren we rustig voor een ander moment. Iedereen heel hartelijk dank voor zijn/haar inzet.

Naar zondag

Komende zondag wil ik opnieuw met u en jou stilstaan bij de brief van Paulus aan Titus en dan in het bijzonder de woorden uit hoofdstuk 2 vers 14: ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid’. In de avonddienst is de tekst gekozen uit hoofdstuk 3: 4 en 5, en komt ook het slot van vers 14 aan de orde. We zien uit naar zondag, naar de ontmoeting onder het Woord en aan de tafel waar we bij brood en beker de dood des Heeren gedenken totdat Hij komt. Zondag hoorden we dat zoals er van Adam een zondige en dodelijke werking uitgaat tot verdoemenis, zo gaat er van Christus een zaligmakende werking uit. Wie het leven nog in zichzelf vindt, verstaat niet wat we aan de tafel gedenken, maar wie het leven in zichzelf niet kunnen vinden omdat ze daar de dood tegen komen, vinden het leven in Zijn lijden en sterven. De Heere geve ons verdieping in het verstaan van het offer wat Hij eenmaal aan het kruis heeft gebracht.

Afspraken rond pastoraat

Zoals u weet bestaat de hoofdtaak van een predikant hierin dat hij zich allereerst voorbereidt op de zondagse verkondiging. Dit vraagt voortdurend gebed om de leiding van de Heilige Geest. We mogen u en jou vragen om hierin mee te bidden, tot zegen van de gehele gemeente. Daarnaast spreekt het formulier ook over de verkondiging van het woord in de huizen. Het gaat dan om de zo genoemde pastorale bezoeken. In overleg met de kerkenraad hebben we hierover het volgende afgesproken:

Ouderenpastoraat
De komende twee jaar worden alle ouderen van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag bezocht. Bij even jaren door de predikant en bij oneven jaren door de pastoraal medewerker. Wanneer er sprake is van een echtpaar, en beiden boven de 80 jaar zijn, geldt de leeftijd van de vrouw als uitgangspunt. We zijn tegelijk heel dankbaar dat ds. L. Kruijmer bereid is om in dit bezoekwerk mee te helpen de oneven jaren voor zijn rekening te nemen. We wensen hem hierbij ook van harte Gods zegen. Wanneer de predikant na twee jaar alle ouderen heeft ontmoet, wordt het bezoekrooster aangepast. U krijgt hierover t.z.t. bericht.

Zieken, overlijden, geboorte
Bij langdurige ziekte thuis of opname in het zieken- of verpleeghuis ontvangen we graag bericht en wordt er een bezoek gebracht. Als een gemeentelid overlijd, dan krijgt u als nabestaande zo spoedig mogelijk bezoek van de predikant. Nadien wordt u als weduwe/weduwnaar diverse malen bezocht door o.a. de predikant en uw sectie-ouderling. Zodra bekend is dat er een zoon of dochter is geboren, brengt de predikant een kraambezoek aan huis. In dit gesprek komt ook de voorbereiding naar de doop ter sprake en wordt u alvast uitgenodigd voor de avonden geloofsopvoeding. Bij jubilea ontvangt vooraf een brief van de actuarius. Hierin kunt u aangeven of u wilt dat dit heugelijke feit vermeld wordt in de kerkbode en/of een bezoek wilt ontvangen van de predikant.

Wanneer er van uw/jouw kant redenen zijn van pastorale aard, kunt u/jij altijd contact opnemen met de predikant of de sectieouderling. Ik probeer de bezoeken te doen aan het begin van de week. De donderdag en vrijdag reserveer ik met name voor voorbereiding van prediking en catechese. Omdat een dominee er voor moet waken niet meer dan 6 dagen te werken probeer ik de zaterdag zoveel mogelijk vrij te houden voor ons gezin.

Voor u gelezen

Onder dit kopje neem ik u regelmatig mee in mijn studeerkamer om u mee te laten delen in passages die mij in de achterliggende week hebben aangesproken. Deze keer enkele woorden van Jonathan Edwards waarin naar voren komt dat de Bijbel niet maar een bundeling van informatie is, maar een levendig woord. Hij schrijft: ‘Ik genoot dan, en ook wel op andere momenten, enorm van de heilige Schrift, ongeacht welk Bijbelboek. Vaak leek het wel of elk woord tijdens het lezen mijn hart beroerde. Ik voelde harmonie tussen iets in mijn hart en die prachtige en krachtige woorden. Het leek vaak of ik in elke zin die ik las zo’n geweldig licht zag stralen, en zo’n verrukkelijke boodschap hoorde, dat ik niet verder kon lezen; vaak bleef ik heel lang nadenken over één zin om te ontdekken welke geweldige dingen erin verborgen zaten, en tegelijk leek vrijwel elke zin boordevol te zitten met geweldige dingen.’

Gevonden voorwerpen

Afgelopen tijd zijn er diverse voorwerpen gevonden in de hal en de kerkzaal van de kerk. Deze spullen liggen in een doos, die op de bar van de keuken zal staan. Na een week of vier zullen de spullen die er nog liggen, weggedaan of weggegeven worden. Het gaat o.a. om een muts, witte baret, grijze sjaal, een tas met tubetjes verf, een Bijbel, verschillende speldjes, elastiekjes en kettinkjes etc

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Ten slotte

Onder het kopje ‘Voor u gelezen’ nam ik u al mee mijn studeerkamer in. Alles heeft daar inmiddels zijn plaats gekregen. Ik kijk nu niet meer tegen verhuisdozen aan en ik kan u verzekeren dat een opgeruimde werkkamer ook rust geeft. Ik kijk nu aan tegen een schilderij van een amandeltak. Het is een replica van het schilderij van Van Gogh. Maar het hangt daar, omdat het mij doet denken aan Jeremia 1: 11 en 12 waar staat: ‘Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.’ Dat geeft nog meer rust dan een opgeruimde kamer. Als de Koning van de kerk waakt Hij over Zijn Woord en ook over de vervulling daarvan.