Skip to main content

logo groot

Pastoraal team

Als leden van het pastoraal team zijn wij met instemming van de kerkenraad werkzaam in onze wijkgemeente.

Voor wie?
Wij proberen ondersteuning te bieden in moeilijke situaties. Hierbij kunt u denken aan problemen die ontstaan zijn door verstoorde relaties, echtscheiding, problemen in het gezin, rouwverwerking, eenzaamheid en andere psychische problemen. Ook verwijzen wij, zonodig, mensen door naar de professionele hulpverlening.

Bij dit alles staat Gods Woord centraal door middel van Bijbellezen en gebed.

Wie zijn wij?
De leden van het pastoraal team zijn geschoold en hebben de twee-jarige opleiding voor Pycho Pastorale Begeleiding gevolgd. Ze hebben geheimhoudingsplicht.

Contact
Via de wijkouderling of de predikant kunt u in contact komen met het pastoraal team.

Patoraat

Huisbezoek
De ouderlingen bezoeken de adressen in hun eigen sectie. Elke twee jaar kunt u een huisbezoek verwachten. We hechten er aan dat eventuele thuiswonende kinderen zoveel als mogelijk bij het huisbezoek aanwezig zijn. We hopen dat het goede en gezegende ontmoetingen zullen zijn rondom het geopende Woord van God.

Ziekenbezoek
We stellen het op prijs dat u bij opname in het ziekenhuis en thuiskomst dit doorgeeft aan de wijkpredikant of ouderling kerkelijk werker. Ditzelfde geldt ook bij langdurige en ernstige ziekte thuis. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden wekelijks door de predikant of ouderling kerkelijk werker bezocht. Als kerk willen we graag in dagen van zorg en ziekte met u meeleven en voor en met u bidden.

Ouderenpastoraat vanaf 80 jaar
Vanaf 80 jaar zult u ieder jaar bezoek kunnen verwachten van uw wijkouderling of van de ouderling kerkelijk werker of van de predikant. Wanneer het om echtparen gaat, worden deze één keer in het jaar bezocht door predikant of kerkelijk werker rond de verjaardag van de man.

Pastoraal bezoek
Wanneer u om één of andere reden bezoek van de predikant of ouderling kerkelijk werker wenst, dan kunt u dat aan hem doorgeven. Zo kan er in alle omstandigheden met u worden meegeleefd.

Jubilea
In overleg bezoekt de predikant of ouderling kerkelijk werker een echtpaar rondom een 25, 40, 50, 55, 60, 65, 70 jarig huwelijksjubileum.

Kraambezoek
Wanneer u het verheugende nieuws van geboorte van nieuw leven meedeelt aan de predikant, dan komt hij samen met zijn vrouw in de weken na de geboorte een bezoek bij u afleggen.