Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Formulier bij de bevestiging van ambtsdragers

ONDERRICHT

Gemeente van Christus, Wij zijn dankbaar dat in ons midden broeders gekozen konden worden tot ouderling en diaken. Aangezien niemand enig bezwaar heeft ingebracht gaan wij thans tot hun bevestiging over. Terwijl alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heren geroepen zijn, met name tot het belijden van zijn naam en het dienen van elkaar, worden sommigen van Godswege geroepen tot het vervullen van een ambt of bediening.

...

Lees verder

Doopformulier

Onderwijzing

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

...

Lees verder

Avondmaalsformulier

WOORDEN DER INZETTING

Gemeente van Christus, wij luisteren naar de instellingswoorden van het heilig Avondmaal, zoals de apostel Paulus dat beschrijft:

"In de nacht, waarin de Here Jezus werd verraden, nam Hij brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam Hij ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt allen daaruit.’

Paulus schrijft: ‘Zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondig de dood des Heren, totdat Hij komt."

Lees verder

Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

Onderwijzing

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

...

Lees verder