Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Seniorenmiddagen

Een aantal keer per seizoen (september tot maart/april) wordt er in de Bethelkerk een seniorenmiddag gehouden. Deze middagen zijn gericht op onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning.
Deze bezinning wordt meestal gedaan door de predikant of kerkelijk werker. Na de bezinning is er ruimte voor een spreker die iets komt vertellen (of laten zien ) over een bepaald onderwerp; ook kan het gebeuren dat we op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaan.
Een gewone middag begint om 14:30 uur en eindigt rond de klok van 17:00 uur. Indien de seniorenmiddag om 15:00 uur begint, dan betekent dit dat we ook samen eten. Alle senioren uit Ede-Zuid (Bethelkerk) en de Rietkampen (Kleopasgemeente) zijn van harte welkom; maar ook als u niet lid bent van onze gemeente verwelkomen wij u graag!

Voor alle middagen geldt: locatie de Bethelkerk.

Terugblik seniorenmiddag 20 september 2023

Woensdag 20 september jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Na het welkom, mededelingen, gebed en zingen was het woord aan Ds. Beekman. De Bijbellezing was uit Psalm 104 : 14 -30 ‘Gods glorie in de schepping’. Als je deze Bijbellezing op je in laat werken is het alsof je kijkt naar een natuurfilm. Wij mogen ons leven in handen van de Schepper leggen en mogen gaan in dit vertrouwen. We zongen hierna Gezang 14: 1, 4 en 5: ‘De Heer is mijn Herder!’

oisterwijkse bossenVoorafgaand aan de presentatie maakten wij kennis met het Brabantsch Volkslied (1929) wat voor ons werd gezongen door Nely. Daarna was er de presentatie over de ‘Oisterwijkse bossen en vennen’. In de presentatie zagen wij veel natuurschoon voorbijkomen. De herfsttooi was ook volop te zien. Een aantal paddenstoelen / zwammen passeerden de revue. Van de bekende vliegenzwam (rood met witte stippen) kregen we uitleg over de witte stippen.

Na de pauze waarin we elkaar konden ontmoeten kwamen de vennen uitgebreid in beeld. De presentatie eindigde met een mooi gedicht over de herfst (van het leven).

We sloten af met het Lied 293: 1,2 en 3 ‘Wat de toekomst brengen moge’.
We kijken terug op een fijne middag.

De volgende seniorenmiddag is gepland op D.V. woensdag 15 november van 16.00 – 18.30 uur. Dan hopen wij een stamppottenmaaltijd aan te kunnen bieden.

terugblik seniorenmiddag - 15 november 2023

stamppot 2023 10 27 Woensdag 15 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden. Goed om elkaar weer te ontmoeten! Na het welkom was de Bijbellezing uit Psalm 61: 4 – 9. Hanneke Hegeman hield een korte overdenking. In dit Psalmgedeelte gaat het over de veiligheid en geborgenheid bij God.
Aansluitend zongen we Ps. 61: 1, 3 en 5.

Hierna was het tijd voor de verhalenkoffer. Fina Bokhorst vertelde op een boeiende manier over de ontstaansgeschiedenis van haar Bed en Breakfast, die zij in 1995 startte. Via het VVV kwamen de mensen bij Fina voor onderdak. Fina vertelde over bijzondere gasten en ontmoetingen. Zij mocht hierin veel betekenen voor een aantal mensen. Ze ondersteunde haar verhaal met spulletjes uit de koffer. Wij senioren waren vol aandacht voor deze leuke boeiende verhalen. We zagen het gewoon voor onze ogen gebeuren.

Na dit mooie verhaal was er nog een herinneringsboksie uit de Afrikaanse serie te zien en spraken we hierover nog even door:

afrikaanse munt'n MUNTSTUK:
herinner my dat gesontheid,
liefde en blydskap
nie gekoop kan
word nie.
God gee die gratis.

Na het zingen van “Onze Vader…” op de wijs van Elly en Rikkert konden we gaan genieten van de diverse stamppotten. Het stamppottenbuffet was uitstekend verzorgd en er werd dan ook heerlijk gesmuld van de maaltijd! We sloten de maaltijd af met Gezang 393: “De dag door Uwe gunst ontvangen…”. We kregen allemaal een bemoedigend woord mee (Cor van Itterson):

Vertrouw het verleden
toe aan Gods goedheid.
Het heden aan Zijn liefde
en de toekomst
aan Zijn trouwe zorg.

De volgende seniorenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 14 februari 2024 van 14.30 – 16.30 uur. De heer Marco Sol zal dan een presentatie houden over:
* Kamp ‘t Schut in Ede (Joden 2e Wereldoorlog)
* Het Joodse volk in het licht van de Bijbel.

Terugblik Seniorenmiddag 15 februari 2023

Lunters Vrouwtje 5 TheedoekWoensdag 15 februari was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden. Na het welkom en het zingen uit het liedboek 285: 1 en 3: ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ werd de overdenking verzorgd door Bernd Soeteman (stagiair Kleopasgemeente). De Bijbellezing was uit Exodus 33: 12-23. Het thema was ‘Wat mag (moge) de toekomst brengen?’ Na de overdenking door Bernd sloten we dit deel af met het zingen van het bijpassende lied ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Daarna was het tijd voor het ‘Lunters Vrouwtje’. Zij vertelde van vroeger… Terug in de tijd! Het waren leuke nostalgische verhalen... De gasten lieten zich verrassen en reageerden ook leuk op de voordracht. In de pauze was er ruimte voor ontmoeting! We werden weer verwend met koek, gebakken door Ria. Helaas kon Ria zelf door een ongeval er niet bij zijn. Na de pauze ging de voordracht van het Lunters Vrouwtje verder. Het refrein van een liedje over vroeger werd door de aanwezigen goed meegezongen. Helaas moest de voordracht ingekort worden vanwege de tijd. De twee verhaaltjes die de revue passeerden waren van de schriefster Heintje uut de Valk (Mw. Hetty de Vries-Rozendaal). Zij had hiervoor toestemming gegeven.

We sloten af met het lied: ‘Morgenglans der Eeuwigheid’ uit het Liedboek 289 : 1, 2 en 4. We kijken terug op een fijne middag.

De volgende seniorenmiddag is gepland op D.V. woensdag 5 april van 16.00 – 18.30 uur. Er zal dan onder meer een broodmaaltijd worden verzorgd.

Terugblik seniorenmiddag 28 september 2022

Kaart AlideWoensdag 28 september jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Na het welkom, gebed en zingen was het woord aan Hanneke Hegeman. Zij vertelde over de nieuwe OMEGA-cursus. Deze 3 cursusbijeenkomsten zijn gericht op (levens)vragen van ouderen. OMEGA is gericht op bezinning, bemoediging en verbinding.

Daarna sprak Alide Snitselaar met ons over het thema ‘Eenzaamheid’.
De Bijbellezing was uit Psalm 142 : 1 t/m 5 wat goed paste bij het thema.
We hadden per tafel een kort contactmoment over eenzaamheid. Voor ieder is eenzaamheid anders. Alide noemde VERBINDING een belangrijke schakel en sprak over 3 vormen van eenzaamheid: Sociale eenzaamheid (te weinig contacten), emotionele eenzaamheid (je niet begrepen voelen) en existentiële eenzaamheid (ten diepste er alleen voor staan). Deze 3 vormen werden nader besproken en uitgediept.

Uit een gedicht van Bonhoefer werden de dichtregels aangehaald:
“Wie ben ik?
Wie ik ook ben, U kent mij.
Ik ben van U, o God.”

Besproken werd wat we kunnen doen aan eenzaamheid voor anderen en voor jezelf. Ook werd de Open Kerk iedere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Bethelkerk aangehaald. Ieder van harte welkom! Daar is ruimte voor bezinning, stilte, ontmoeting en een praatje. We sloten af met het Lied 429 : 1 en 2 ‘Wie maar de goede God laat zorgen’. We kijken terug op een fijne middag. We kregen bij het naar huis gaan een mooie kaart mee met bemoedigende tekst.

De volgende seniorenmiddag is gepland op D.V. woensdag 16 november van 15.30 – 18.30 uur. Dan hopen wij een stamppottenmaaltijd aan te kunnen bieden.

Terugblik seniorenmiddag 21 juni 2023

Woensdag 21 juni jl. was de laatste seniorenmiddag van dit seizoen in de grote zaal van de Bethelkerk. Ondanks het warme weer was het een druk bezochte middag. Na het welkom en diverse mededelingen vertelde Tinus Hoogendoorn weer over enkele (Zuid-Afrikaanse) Herinneringsboksies.

'n BLOMMETJIE of 2:
getuig van onselfsugtigheid
wat vreugde in my
naaste se hart breng

Hierna zongen we Gezang 434 : 1, 2 en 5: ‘Lof zij de Heer’. De Bijbellezing was Psalm 121 : 1 – 8, een Pelgrimslied. De korte overdenking ging over de levensreis, die wij allen maken.
Daarna was er een zangmoment. We luisterden en zongen het refrein mee van twee liederen: ‘ ‘k Ben reizend naar die stad’ (JdH 19) en ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’.

Daarna was het tijd voor ons oud gemeentelid de heer Rinus Janssen. Hij had een mooie presentatie / dia’s en verhalen over allerlei plaatsen in Ede en omgeving. Ook treintje Bello kwam voorbij. De laatste rit van dit treintje was in 1968. Veel van wat we te zien kregen is door de loop der tijden verdwenen. Na afloop kregen we een uiteenzetting op papier over de geschiedenis van de Bethelkerk. Het was een mooie terugblik op vroegere tijden!

We sloten af met het mooie lied ‘‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’.

De volgende en eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen is op D.V. woensdag 20 september van 14.30 – 17.00 uur. Er zal dan onder meer een presentatie worden gehouden over de Oisterwijkse bossen en vennen in de herfst. De korte overdenking zal worden gehouden door Ds. Beekman. Ook zal er volop ruimte zijn voor ontmoeting!

Terugblik seniorenmiddag 19 februari 2020

Seniorenmiddag FEB2020 1Woensdag 19 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten.

Na het welkom werd er stilgestaan bij het overlijden van twee trouwe bezoekers van deze middagen, dhr. Kranendonk en mw. Heikamp-Lagerweij. Hierna hield Ds. De Groot een korte overdenking n.a.v. Marcus 2 : 1-12 ‘Jezus geneest een verlamde’. Het thema van de overdenking was “Aan Zijn voeten is de beste plaats”. De situatie van de Verlamde man, de vier Vrienden en de Here Jezus als Verlosser/Vriend werd belicht. Na deze mooie overdenking speelde onze nieuwe pianiste, Annette Couprie het mooie lied: ‘Welk een vriend is onze Jezus’.

Hierna was het tijd voor de presentatie van de heer Pieter Oosterveld van de Stichting Manege zonder Drempels uit Bennekom. Hij vertelde ons over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere manege.

Lees verder

Terugblik seniorenmiddag 13 april 2022

Woensdag 13 april jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Na het welkom volgde er een mooi gedicht van Ds. André F. Troost “God zal zorgen”. We zongen daarna Gezang 49 : 1 en 2: Jezus leven van mijn leven. We werden met het zingen begeleid door onze nieuwe pianist, de heer Jacob Hartman. Op deze middag in de Stille Week was het thema van de bezinning: “De biddende Hogepriester”. Ds. W.G. van den Top hield een korte overdenking naar aanleiding van Lucas 22: vers 24 - 32.

De middag werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd in de hal. Dat samen eten verbindt, was te zien en te horen! De broodmaaltijd was uitstekend verzorgd door Co Gijsbertsen. Er was een goede sfeer en ontmoeting! We sloten af met het mooie lied ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen.

De volgende en laatste seniorenmiddag van dit seizoen is op D.V. woensdag 15 juni. We hopen dan een uitstapje te maken naar de Manege Zonder Drempels. Voor vervoer zal worden gezorgd.IMG 20220415 WA0006

thumbnail 20220413 153708

Terugblik Seniorenmiddag - 15 juni 2022

Woensdag 15 juni jl. was de laatste seniorenmiddag van dit seizoen. We hadden een goed en gezellig moment in de Bethelkerk met lied, gebed, gedicht en ontmoeting.

Daarna vertrokken we per auto/fiets naar de Manege zonder Drempels in Bennekom. In de gezellige ontvangstruimte voelde iedereen zich welkom. Daar werd ons een programma aangeboden
door Mw. Marijke te Ronde en de heer Bart Grandia gaf ons een rondleiding. We konden zo een kijkje nemen in de wereld van deze bijzondere manege. Ook konden we volop vragen stellen. We kijken terug op een mooie middag met elkaar.

senmid 150622 1senmid 150622 3

senmid 150622 2

 

De volgende seniorenmiddag is gepland op D.V. woensdag 28 september.