Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

Geen evenementen

17 november 2019 9.30

Viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 65: 1 (OB) -> schoolpsalm

Stil gebed, votum en groet

Ps. 22: 11 (NB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Galaten 6, 11-18

Op Toonhoogte lied 244 ‘Heer uw bloed reinigt mij’

Liedboek gezang 303: 1, 2 en 5 ‘De ware kerk des Heren’

Preek

Ps. 103: 2 (NB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 103:3 (NB)

Onderwijzing bij het Avondmaal

Gedachtenis van Christus
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’ gedenken wij dat Hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet om die te veroordelen, maar om te behouden. Hij heeft als Goede Herder zijn leven voor de schapen gesteld. Hij werd gebonden, om ons te bevrijden. Hij leed ontelbaar veel smaad, zodat wij nooit beschaamd worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, om ons vrij te spreken. Hij heeft onze vloek op zich genomen, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis werd Hij vernederd tot in helse verlatenheid, toen Hij luid riep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zijn.’ In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’.

Onderwijzing
Om ons geloof te vestigen op zijn hartelijke liefde en trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam de beker en sprak: Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Het Avondmaal betekent en verzegelt ons dat het volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende Geest verworven. Door deze Geest hebben wij gemeenschap met Christus. Door dezelfde Geest worden wij ook als broeders en zusters aan elkaar verbonden, zoals de leden van het lichaam bij elkaar horen. De apostel zegt: ‘Omdat het brood één is, zijn wij met velen toch één lichaam.’ Die eenheid beleven wij niet alleen met woorden, maar bewijzen wij aan elkaar ook metterdaad. Boven dit alles uit mogen wij bij het Avondmaal met verlangen uitkijken naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk. wanneer God zal zijn alles in allen.

Gebed

Psalm 65: 2 en 3 (OB)

Liedboek gezang 446: 1, 3, 4 en 6 ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Liedboek gezang 445: 1 en 2 ‘God heeft mij zijn Zoon gegeven’

Zegen

17 november 2019 17.00

Voorzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Welkom

Zingen Psalm 93:1,4 NB

Stil gebed, votum (bemoediging) en groet

Zingen Psalm 43:3,5 OB

Gebed
Almachtige, barmhartige God en Vader, uw Zoon Jezus Christus heeft gesproken: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wij bidden U, stil onze honger naar uw heil en voed ons met het brood van het eeuwige leven, dat Gij de wereld geschonken hebt in uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen

Dankzegging
Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.

Want ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!

Zingen lied van toebereiding; gezang 355:1,7

Nodiging
Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom nu, want alle dingen zijn gereed

Gebed
U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U schonk ons in dit Avondmaal de gemeenschap met uw Zoon Wij bidden U: laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U schenkt ons uw Woord. Wij bidden U: nu wij uw Woord gaan lezen, zend uw heilige Geest, zodat ons hart en ons verstand worden verlicht en wij door de verkondiging van uw Woord geheel op U gericht zullen zijn, en wij, gesterkt door Woord en sacrament, in dankbaarheid als nieuwe mensen zullen leven, tot eer van U en onze naaste tot heil. U komt alle lof toe, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Schriftlezing 2 Samuel 9 HSV

Zingen Gezang 365

Verkondiging

Zingen Psalm 103: 1 OB

Gebeden

Geloofsbelijdenis

collecte

Slotlied Psalm 40:1 NB

Zegen

Meekijken en luisteren

Ede, Bethelkerk
J T Tooroplaan 133
6717 KD Ede


Werkt het niet? Kik dan hier voor de kerkomroep website!
Datum Uitzending
17-11-2019 16:27 KijkLuister
17-11-2019 09:17 KijkLuister
14-11-2019 11:37 KijkLuister
10-11-2019 16:45 KijkLuister
10-11-2019 09:07 KijkLuister
06-11-2019 19:06 KijkLuister
06-11-2019 10:29 KijkLuister
03-11-2019 16:20 KijkLuister
03-11-2019 09:09 KijkLuister
27-10-2019 16:30 KijkLuister
Oudere uitzendingen

Kerkomroep Hulp en instructies

Deze functionaliteit werkt in de meeste browsers, met twee uitzonderingen:
- FireFox vereist dat er een aparte plugin wordt geïnstalleerd, klik
hier voor instructies.
- Chrome laat soms geen beeld zien, hier is nog geen oplossing voor.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar www.kerkomroep.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)